Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/kwo.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Postępowanie wieczystoksięgowe - wymagane formularze

Formularze w postępowaniu wieczystoksięgowym

Każde postępowanie administracyjne wymaga obecności odpowiednich ilości dokumentów, w większości formularzy, które musi wypełnić wnioskodawca. Jak dokładnie wygląda ta sytuacja w przypadku postępowania wieczystoksięgowego?

Pierwszym dokumentem jest wniosek o wpis w księdze wieczystej. Składa się on z czterech stron. Jak na każdym tego typu dokumencie pierwszymi słowami jest „Pouczenie“, z którego dowiadujemy się, że wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. Wnioskodawca wypełnia jedynie jasne pola wniosku, z tym, że nie wypełnione należy przekreślić.

Pierwszym z nich jest oznaczenie Sądu oraz Wydziału, w którym składamy wniosek. Kolejny dotyczy numeru księgi wieczystej, której formularz dotyczy.
Następnie przechodzimy do meritum, czyli treści żądania. Musimy zaznaczyć, który z podpunktów formularza nas interesuje. Do wyboru są cztery możliwości:
1. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości i/lub ujawnienie budynku lub urządzenia
2. Odłączenie/wyodrębnienie części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej, istniejącej księgi wieczystej
3. Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego)
4. Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki
Szczegółowe instrukcje znajdziemy przy każdym punkcie. Ostatnim krokiem jest wypełnienie rubryk dotyczących danych wnioskodawcy.

Sam wniosek to nie wszystko. Trzeba do niego dołączyć odpowiednie dokumenty, w zależności od tego o co wnioskujemy. Zaliczyć do nich należy również możliwe załączniki. Pod wnioskiem znajdziemy cztery ich wzory:
1. Oznaczenie działki ewidencyjnej
2. Żądanie wpisu w księdze wieczystej
3. Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
4. Wnioskodawca/uczestnik postępowania.

Drugim wnioskiem jaki znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest wniosek o założenie księgi wieczystej. Pierwszym krokiem jest oznaczenie sądu i wydziału, do którego składamy wniosek. Następnie trzeba zaznaczyć jaki rodzaj nieruchomości nas interesuje, czyli wybrać jedną z czterech możliwości:
1. gruntowa
2. budynkowa
3. lokalowa
4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Ostatnim krokiem jest wypełnienie szczegółowych danych nieruchomości.

Opisane wnioski i załączniki znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.